CompanyPolicies

Company Policies   

Şirket Politikalarımız                                                                                                                                                                                      29.11.2016 

Yasal koşullara uyum

Tüm faaliyetlerimizde, başta ürettiğimiz ürünler, insan hakları, çalışma, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, enerji ve bilgi güvenliği ile ilgili olanlar olmak üzere, uymakla yükümlü olduğumuz tüm uluslararası ve ulusal yasal koşullara uyarız.

Etik

Hiçbir zaman dürüstlükten taviz vermeyiz, haksız kazanç sağlamayız, uymakla yükümlü olduğumuz kuralları ihlal etmeyiz; bunların tedarik zincirimizde yer almasına da izin vermeyiz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Etkileşimde olduğumuz insanlara, çevreye, topluluklara ve kuruluşlara ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sorumluluğun gereklerini yerine getirme doğrultusunda yapabileceğimizin en iyisi yapmaya çalışırız.

Ürün ve müşteri koşullarına uyum

Müşterilerimiz tarafından aksi talep edilmedikçe, ürün standartları ve şartnameleri ile diğer müşteri koşullarına her zaman ve eksiksiz şekilde uyarız.

Sürekli İyileştirme

Performansımızı ve entegre yönetim sistemlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek için çaba gösteririz.

“Performans” ifadesinin kapsamı içinde kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, enerji ve bilgi güvenliği performansları da yer alır.

Kalite

Kablo sistemleri üretimi, montajı ve testlerine ilişkin, uluslararası alanda kabul görmüş standartlara, müşteri şartnamelerine ve kendi prosedürlerimize uyarız.

Üretim, montaj ve testler başta olmak üzere tüm süreçlerimizde müşterilerimizin beklentilerini eksiksiz karşılar, mümkün olan durumlarda aşarız.

Ürünler, üretim araç ve yöntemleri   ve ham maddelerdeki teknolojik gelişmeleri takip eder, kendimizi bunlar doğrultusunda yenileriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İnsana verdiğimiz değerin bir gereği olarak tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini birincil önceliğimiz olarak görürüz.

Üretim  tesisimiz  ve  şantiyelerimiz  başta  olmak  üzere  tüm  çalışma  ortamlarımızı  güvenli  ve sağlığa uygun halde tutarız.

Riskleri  belirleyip  uygun  önlemleri  zamanında  alarak  yaralanma  ve  sağlık  bozulmalarını önlemek için çaba gösteririz.

Çevre

Çevreye   karşı   sorumluluğumuzun   bir   gereği   olarak,   çevrenin   faaliyetlerimiz   sebebiyle kirlenmesini ve zarar görmesini önlemek için çaba gösteririz.

Doğal kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanırız.

Atık oluşumunu en aza indirir ve oluşan atıkları bertaraf ederiz.

Enerji

Doğaya ve insana karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak enerji tüketimini azaltmak için çaba gösteririz. 

Tüm  süreçlerimizde  enerji  açısından  daha  verimli  ürünleri  ve  uygulamaları  tercih  etmeye çalışırız.

 Enerji hedeflerimize ilişkin güncel bilgileri edinir ve kaynakları sağlarız.

Bilgi Güvenliği

Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,

Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,

Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,

Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,

Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi taahhüt ederiz.